Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất:

Tháng 1

1 đổi 1 (cùng mẫu, cùng thông số…). Trường hợp sản phẩm đổi hết hàng, khách hàng có thể đổi sang sản phẩm khác cùng nhóm hàng có giá trị lớn hơn 50% giá trị sản phẩm lỗi (hoàn tiền phần chênh lệch).

Tháng 2 – 12

Quí khách chịu chi phí sau:
Phụ Kiện Xếp Gọn mua lại với giá trị giảm dần 10% trên tháng.

Sản phẩm không lỗi:

Tháng 1 – 12

Phụ Kiện Xếp Gọn xin phép không thu mua lại sản phẩm đã xuất kho mà chỉ có thể đổi hàng cùng giá trị và thông số. Nếu giá trị và thông số khác có thể bù tiền nhưng giá trị sản phẩm không nhỏ hơn 50% giá trị sản phẩm đổi.

Sản phẩm do người sử dụng làm hư hỏng:

Phụ Kiện Xếp Gọn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nào do khách hàng gây ra.